«ОНАХТ» • Факультет економіки, бізнесу і контролю

В даний час попит на добре підготовлених фахівців в області економіки досить високий, незважаючи на те, що їх готують не в кожному ЗВО. Швидка зміна економічної ситуації, входження на український ринок іноземних фірм після вступу країни до СОТ породжують традиційно великий попит на працівників економічних спеціальностей, особливо це актуально для харчової промисловості, стабільно працює навіть під час кризи, тому підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері економіки, обліку, фінансів , аудиту не тільки не втрачає свого значення, але і набуває особливого змісту.

Економічний факультет ОНАХТ почав підготовку інженерів-економістів в 1933 році, з тих пір підготовлено понад 10 тис. Фахівців, в тому числі понад 300 фахівців для країн Африки, Азії і Близького Сходу. У зв'язку зі змінами в навчальних планах підготовки фахівців економічного спрямування у 2003 році було змінено назву інженерно-економічного факультету на факультет економіки, менеджменту і бізнесу, а з 2009 року, в зв'язку з передачею студентів заочної форми навчання в профільні деканати, факультет розділився на два факультету економічного профілю: факультет економіки та бізнесу і факультет менеджменту і маркетингу. З вересня 2011 року факультет зветься факультет економіки, бізнесу і контролю.

Сьогодні факультет економіки, бізнесу і контролю проводить підготовку студентів ступеня вищої освіти «бакалавр» за спеціальностями: «Економіка» і «Облік і оподаткування». Всі спеціальності акредитовані за вищим, IV-го рівня, на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів (4 роки денна), за заочною формою навчання - бакалаврів (5 років).

Отримати диплом магістра можливо за всіма магістерськими програмами (1,5 року): за денною та заочною формами навчання, дуже популярні і затребувані в даний час. Прийом студентів здійснюється як за державним замовленням, так і на підставі договору-контракту, який укладається з підприємствами, установами та фізичними особами.

У 2011 році у нас вперше відкрита скорочена трирічна програма підготовки бакалаврів для випускників коледжів і технікумів, які мають диплом молодшого спеціаліста. Така підготовка можлива за всіма спеціальностями, за якими навчаються студенти на факультеті, як на денному відділенні, так і на заочному. З 2014 року відкрита і дворічна програма підготовки бакалаврів для випускників коледжів і технікумів за інтегрованими планами для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність», «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік».

Прийом студентів здійснюється як за державним замовленням, так і на підставі договору-контракту, який укладається з підприємствами, установами та фізичними особами.

Спеціальність «Облік і оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і аудит» традиційно популярна, і це не випадково. Жодне підприємство не може обійтися без бухгалтера, внутрішнього аудитора, фахівців з обліку і податковому обліку. Сьогодні його праця не тільки потрібна, а й добре оплачується.

У більшості країн світу, незважаючи на насиченість ринку праці бухгалтерами, аудиторами, внутрішніми контролерами, відбувається їх випереджаюче зростання щодо інших спеціальностей. Робота бухгалтера перетворилася з монотонною в творчу. Бухгалтерський облік сьогодні - це інформаційна система, що відображає стан і рух майна, розрахунків і зобов'язань, фінансових результатів. Наші випускники мають навички роботи в області економічного аналізу, бухгалтерського і фінансового обліку, оподаткування, аудиту, контролю і ревізії не тільки в сфері промислового виробництва, але і в області комерційних послуг, у сфері малого підприємництва, в діяльності контролюючих структур, проведення судово-бухгалтерської експертизи. Важливість і необхідність таких знань диктується широким розвитком в Україні сфери бізнесу, в тому числі малого бізнесу, підйомом і розвитком виробництва, відродженням наукового і виробничого потенціалу, відкриває перед нашими випускниками широкі можливості. Такі зміни в розвитку економіки України та підприємств, а також на вимогу роботодавців у висококваліфікованих кадрах за новими професійним кваліфікаціями сприяло відкриттю нової освітньо-професійної «Оцінка бізнесу та нерухомості» в спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в 2017 році.

Випускники освітньо-професійної «Облік і оподаткування» працюють на посадах:

 • бухгалтерів, бухгалтерів-касирів, фахівців з купівлі та продажу нерухомості, фінансових менеджерів, фінансистів;
 • аудиторів-експертів, внутрішніх аудиторів, судово-бухгалтерських експертів, радників по оптимізації оподаткування та фінансових питань, інспекторів-ревізорів, співробітників відділів по боротьбі з економческімі злочинами;
 • статистиків, наукових співробітників, завідувачів економічних секторів підприємств, головних бухгалтерів, державних податкових інспекторів, фінансових директорів, експертів-аналітиків фіскальної служби, керівники аудиторських фірм, директорів підприємств і т.п.

Спеціальність «Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка підприємства» - це, перш за все, фундаментальна підготовка і практичні навички для ефективної роботи у всіх економічних підрозділах підприємств різних форм власності. «Економіка підприємства» - найпоширеніша економічна освітньо-професійна програма на ринку праці нашої країни. Кожне технічне, технологічне, організаційне чи управлінське рішення на підприємстві потребує надійного економічного обґрунтування і постійному економічному моніторингу за його впровадженням і виконанням. Економісти підприємства є надійним щитом, що захищає його від технічних, ринкових чи фінансових потрясінь. У кризових ситуаціях вони грають роль економічного адвоката для менеджерів самого високого рівня. Березень 2016 з освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» на факультеті навчаються студенти за спеціальностями:

- 051 «Економіка» - класична і теоретична економіка: економіка підприємства, економічний консалтинг, анаптація підприємств і управління кризами, адаптивне моделювання економічних процесів, оцінка ефективності діяльності та конкурентоспроможності підприємств, інноваційна економіка, економічна психологія, управління ризиками підприємства (ризикологія), теоретична економіка тощо.

Майбутні випускники спеціальності «Економіка» - це:

 • економісти з планування, фахівці з оціночної діяльності; консультанти по ефективності інвестиційних проектів, консультанти по ефективності інноваційних проектів, консультанти з управління ефективністю деятельноть підприємства і її оцінювання;
 • економісти, фахівці в області економічного консалтингу, головні економісти підприємств, економісти по нормуванню праці;
 • генеральні директори підприємств, директори підприємств, директори філій; начальники бюро (цехів), начальники планово-економічних відділів;
 • керівники і власники малого бізнесу, бізнес-консультанти, працівники економічного профілю великого бізнесу і агрохолдингів, економісти з питань управління пректами, фахівці з управління ризиками підприємства та прогнозування кон'юнктури ринку.

На факультеті проводиться постійний моніторинг популярності економічних спеціальностей серед абітурієнтів, а також відслідковуються сучасні потреби різних галузей промисловості України у фахівцях економічного профілю. Так, згідно з рекомендаціями ЮНЕСКО в Україні туризм, готельний і ресторанний бізнес визнані тими сферами, які вимагають пріоритетного розвитку, що, природно, вимагає підготовки відповідних професійних кадрів. Також в даний час першорядне значення набувають питання інвестиційної привабливості харчових виробництв, необхідності їх грамотної оцінки, залучення фінансових потоків, організації ефективних експортно-імпортних операцій, забезпечення економічної безпеки підприємств. У зв'язку з гострою необхідністю підготовки фахівців в цих областях на факультеті в 2010-2019 році відкриті нові напрямки і програми підготовки (в тому числі і магістерські):

 • Економіка туризму
 • Економіка в банківсько-фінансовій сфері
 • Економіка готельно-ресторанного бізнесу
 • Економіка і управління малим бізнесом
 • Управління готельно-ресторанним бізнесом
 • Управління туристичним бізнесом
 • Управління торговим бізнесом
 • Управління Різк і адаптація підприємства
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в громадському харчуванні
 • Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в банківській справі
 • Економіка підприємств харчової промисловості
 • Економіка і управління інвестиційними та інноваційними проектами
 • Судово-бухгалтерська експертиза
 • Бізнес-адміністрування
 • Облік і контроль малого бізнесу
 • Оцінка бізнесу та нерухомості
 • економічний контролінг
 • Економічне консультування і консалтинг
 • Фінансовий контроль у митній діяльності
 • Фінансовий контроль і аудит;
 • Зовнішній (незалежний) аудит і державний контроль діяльності підприємства
 • Фінансово-економічна безпека підприємства
 • Внутрішній аудит
 • Економічна безпека виробництва харчової продукції
 • Фінанси і контроль у сфері митної діяльності
 • Консолідація інформації в асоційованих об'єднаннях
 • Бухгалтерський облік і контроль оподаткування
 • Антикризове управління на підприємстві.

Так, сучасні вимоги ринку вимагали введення в 2018 році нової освітньо-професійної програми «Цифрова економіка» в спеціальності 051 «Економіка» для підготовки фахівців, які зможуть управляти електронними грошовими коштами і управляти цифровими економічними і бізнес-процесами. Розвиток ринку вимагає висококваліфікованих аналітиків для реального, фінансового та IT - секторів економіки, економічній сфері і продажу товару, охоплює банки та інші фінансові підприємства, транснаціональні корпорації, холдинги, торговельні підпри а в тому числі через інтернет-мережі, туристичні компанії, управління експортно імпортними операціями підприємств; міжнародна економіка, глобальна економіка, зовнішньоекономічна діяльність підприємств і т.д., заснований на інформаційно-комунікаційних та цифрових технологіях.


Для забезпечення навчального процесу в академії працює обчислювальний комп'ютерний центр, підготовка фахівців за спеціальностями «Економіка» і «Облік і оподаткування» базується на використанні комп'ютерних технологій в обробці облікової, статистичної та іншої інформації, необхідної для підготовки та прийняття управлінських рішень. Кожна з випускаючих кафедр - економіки промисловості та Обліку та аудиту має власний сучасний комп'ютерний клас для викладання фахових дисциплін та практичної підготовки студентів.

В умовах економічної конкуренції дуже важливо навчити фахівців приймати оптимальні рішення в економіці, обліку та контролі діяльності підприємства, прогнозувати ефективність різних варіантів цих рішень, обґрунтовувати їх тактично і стратегічно, здійснювати постійний контроль за дотриманням законодавчих положень, орієнтувати фахівців на виявлення резервів і шляхів забезпечення стабільної прибутку. Для успішного виконання випускниками своїх професійних обов'язків факультет дає глибокі знання з основних напрямків економічної теорії, організації та управління виробництвом, інформаційної культури, ділового спілкування, економіки, обліку, аналізу та контролю, вмінню вчитися новому в умовах постійних змін соціально-економічних умов діяльності підприємств.

Професорсько-викладацький склад факультету вважає, що участь студентів у науково-дослідній роботі є значним фактором поглиблення і творчого освоєння навчального матеріалу. Результати таких досліджень знаходять відображення в доповідях на наукових конференціях, в курсових, випускних роботах, кваліфікаційні роботи магістрів, в наукових статтях. У 2004-2017 рр. Студенти факультету ФЕБіК займали перші і призові місця в Україні в студентських олімпіадах та конференціях з обліку, статистиці, менеджменту і економіки. Так, в 2015 р в другому турі Всеукраїнської олімпіади зі спеціалізації «Облік і аудит» - студентка 4 курсу даної спеціальності факультету Анастасія Пастир. У 2017 році студентки 4 курсу спеціалізації «Економіка підприємства» Шувалова Анастасія і Мініна Вікторія стали переможцями фіналу Всеукраїнського студентського конкурсу «Фінансова грамотність» і отримали призовий фонд в 9000 грн на організацію свого малого бізнесу, а друга команда студентів спеціалізації «Облік і оподаткування» також увійшла до фіналу цього конкурсу з 10 фіналістів з ЗВО Украіні.Переможцями Міжнародного конкурсу наукових студентських робіт "BlackSeaScience" стали: магістри спеціальності «Економіка» Мініна Вікторія і Федір а Тетяна в 2018 році, а в 2019 році - студентка 4 курсу спеціальності «Економіка» Аун Валерія і магістр спеціальності «Облік і оподаткування» Рудюк Іван. Студентка Приймак Вікторія отримала диплом III ступеня серед бакалаврських робіт у Всеукраїнському конкурсі студентів закладів вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» в 2018 році, де переможцями стали 11 студентів в Україні.

У зв'язку з переходом документообігу економічних і бухгалтерських розрахунків на комп'ютерну техніку, студенти факультету проходять практику на обчислювальному центрі академії, після якої вони отримують навички робочої кваліфікації «Оператор ЕОМ», вивчають сучасні версії програмного економічного забезпечення. Навчальний процес на факультеті тісно пов'язаний з промисловими підприємствами: студенти проходять технологічну, виробничу, а також переддипломну практики на провідних підприємствах харчової промисловості, ресторанах, готелях і туристичних фірмах Одеської області і України ( «Вітмарк-Україна», «Шабо», «Форес» , «Миронівський хлібопродукт», «Одеський коровай», «Одесакондитер», «Одеський залів шампанських вин», «Шустов», «Гармаш», туристична фірма «Love to travel» і ін.).

На факультеті стежать за долями своїх випускників, на їхню кар'єрним ростом, за тим, як отримані знання в академії допомагають у професійній роботі.

Ми вміємо не тільки добре вчитися, але і відпочивати - студенти факультету ФЕБіК активно беруть участь в традиційних конкурсах академії «Міс академія», «День першокурсника», команда КВН «Факультет» - володар кубка мера Одеси тому захоплюючого змагання; студенти надовго запам'ятають традиційні «Тижня факультету ФЕБіК», в яких кожен міг проявити свої таланти, розповідаючи про свою професію, кафедрі, факультеті, академії. «Міс Одеса-2010» - студентка нашого факультету Лариса Гержова, титул «Міс ОНАХТ 2011» і «Міс ОНАХТ 2016» також завоювали наші студентки Каміновская Анастасія і Шувалова Анастасію відповідно. Багато уваги приділяється уваги спорту - у нас є діючі та колишні чемпіони країни, Європи, світу з різних видів спорту, як командним, так і індивідуальним.

Набуті знання дозволяють випускникам факультету бути конкурентоспроможними на ринку праці в порівнянні з фахівцями, які закінчили інші вузи за економічними спеціальностями, в т.ч. пов'язане зі стабільною роботою підприємств харчової промисловості.

Викладацький корпус факультету в основному складається з наших колишніх випускників. На факультеті діє аспірантура і докторантура за спеціальністю 051 «Економіка», тому підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через аспірантуру і докторантуру ОНАХТ, а також аспірантуру інших навчальних закладів. Щорічно захищаються кандидатські та докторські дисертації, над докторськими дисертаціями працюють 5 викладачів.

Наші випускники сьогодні працюють як на підприємствах харчової та переробної галузі, так і в інших галузях, різних структурах бізнесу, в сфері послуг, банках, органах державного управління, податкових органах, туристичних фірмах і в туристичних операторів, в готелях і ресторанах, що мають власний бізнес тощо. Разом з цим отримана спеціальність дає можливість читати економічні дисципліни в вузах і коледжах України, успішно трудитися в науково-дослідних і проектних інститутах, проходити суворий конкурсний відбір для роботи в іноземних і спільних підприємствах.

УВІЙДІ В КОЛО ЛЮДЕЙ, ЯКІ СЬОГОДНІ визначаються МАЙБУТНЄ:
поступайте вчитися на факультет економіки, бізнесу і контролю ОНАХТ,
СПЕЦІАЛЬНОСТІ якого ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ВАМ КАР'ЄРНИЙ РОСТ І СТАБІЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ДОХІД!

УВІЙДІ В КОЛО ЛЮДЕЙ, ЯКІ СЬОГОДНІ визначаються МАЙБУТНЄ:  поступайте вчитися на факультет економіки, бізнесу і контролю ОНАХТ,  СПЕЦІАЛЬНОСТІ якого ЗАБЕЗПЕЧАТЬ ВАМ КАР'ЄРНИЙ РОСТ І СТАБІЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ДОХІД

Додаткову інформацію про факультет економіки, бізнесу і контролю можна знайти на web-сайті www.febik.onaft.edu.ua .