Кафедра військової токсикології та медичного захисту

Основним призначенням кафедри військової токсикології та медичного захисту є підготовка курсантів, студентів та слухачів усіх факультетів академії з токсикології, радіобіології та медичного захисту, безпеки життєдіяльності, медицині катастроф, проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на вдосконалення медичних заходів по забезпеченню токсикологічної та радіаційної безпеки особового складу Збройних Сил РФ.

З 2007 року по теперішній час кафедрою військової токсикології та медичного захисту Академії, будучи одночасно Головним токсикологом-радіологом МО РФ, керує Олександр Миколайович Гребенюк - полковник медичної служби, доктор медичних наук, професор, член Президії Всеукраїнської громадської організації токсикологів і заступник голови її Санкт Петербурзького відділення, член наукової ради РАН по радіобіології, голова проблемної комісії з медичним аспектам радіаційної та хімічної безпеки лічног складу Збройних сил РФ.

Професор О.М. Гребенюк

Кафедра має в своєму розпорядженні матеріально-технічною базою, що дозволяє на сучасному рівні здійснювати навчальний процес і наукові дослідження, сучасну апаратуру та обладнання для проведення токсико-радіологічних, гематологічних, біохімічних і фізіологічних досліджень. Кафедра має власну аудиторію на 80 місць, 8 тематичних навчальних класів, медичну токсико-радіологічну лабораторію, віварій з лабораторними тваринами.

На кафедрі працюють 11 докторів і 13 кандидатів медичних і біологічних наук, сім з них мають вчене звання професора і сім - доцента. Професорам Н.В. Бутоми, В.М. Рибалко і Н.А. Смирнову присвоєно почесне звання Заслуженого працівника вищої школи РФ, професору Г.А. Ліванову - почесне звання Заслуженого діяча науки РФ, професора О.М. Петрову - почесне звання Заслуженого лікаря РФ. Професор Ю.І. Мусійчук є лауреатом Державної премії СРСР, професор Г.А. Ліванов - лауреатом премії Уряду РФ в галузі науки і техніки.

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений досвідченими педагогами: д.м.н. проф. А.Н. Гребенюком, д.м.н. проф. Н.А. Смирновим, д.м.н. проф. В.М. Рибалко, д.м.н. проф. Г.А. Лівановим, д.м.н. проф. Ю.І. Мусійчук, д.м.н. проф. А.Н. Петровим, д.м.н. доц. В.В. Жидик, д.м.н. доц. Е.В. Полозова, д.м.н. В.А. Башарин, д.м.н. В.Л. Рейнюк, к.м.н. доц. Д.А. Сидоровим, к.м.н. доц. Н.Ф. Маркізовой, к.м.н. доц. М.А. Луцик, к.б.н. доц. Т.Н. Преображенської, к.м.н. доц. Н.А. Ігонін, к.м.н. В.В. Зацепіним, к.м.н. В.А. М'ясникова, к.м.н. Ю.В. Шиловим, к.м.н. Р.А. Шаровим, к.м.н. Е.В. Давидової. У медичній токсико-радіологічної лабораторії працюють к.м.н. Т.М. Новикова, к.м.н. Н.В. Аксьонова, к.м.н. В.В. Конєв, д.м.н. проф. Н.В. Бутоми, лаборанти вищої категорії Т.В. Дятлова і Т.Ю. Стріженок. Навчальним кабінетом керує М.Я. Козлова, лаборантом є М.М. Шпіт.

Шпіт

Колектив кафедри військової токсикології та медичного захисту (2012)

Протягом багатьох років кафедра є методичним центром з підготовки фахівців в галузі токсикології, радіобіології та медичного захисту для медичних вузів, науково-дослідних та лікувально-профілактичних установ нашої країни. На базі кафедри проводяться засідання Санкт-Петербурзького відділення Всеросійської громадської організації токсикологів, успішно функціонує спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями «токсикологія», «біологія», «променева діагностика, променева терапія», активно проводиться підготовка кадрів вищої кваліфікації в ад'юнктурі , докторантурі і шляхом наукового керівництва роботами зовнішніх претендентів.

Тривалий шлях становлення кафедри військової токсикології та медичного захисту визначався вимогами життя, закономірностями розвитку фундаментальних наук - токсикології і радіобіології, необхідністю вдосконалення медичного захисту особового складу Збройних Сил.

Хронологічно першою в Академії стала викладатися токсикологія, формування якої як наукової і навчальної дисципліни відбувалося з початку XIX століття.

Починаючи з 1808 р обрані питання токсикології студенти Академії вивчали на кафедрі повивального мистецтва, судової медицини та медичної поліції, керував якою Сергій Олексійович Громов, а також на кафедрі фармації і фармакогнозії, завідувачем якої був Олександр Петрович Нелюбин.

У 1838 р в Медико-хірургічної академії (нині - Військово-медична академія) була створена кафедра ботаніки, фармакології і рецептури з токсикологією, якою керував Павло Федорович Горянінов. На цій кафедрі токсикологію вперше в Росії почали викладати як самостійний курс.

З 1845 р викладання питань токсикології покладається на кафедру судової медицини, токсикології та гігієни з медичної поліцією, яку очолював Петро Павлович Пелехін, а з 1846 р - Павло Парфенович Заблоцький-Десятовский. Саме на цій кафедрі відбулося становлення вітчизняної токсикології як науки і навчальної дисципліни.

З 1852 по 1857 р кафедрою судової медицини, токсикології та гігієни з медичної поліцією керував Євген Венцеславовіч Пелікан. Він один з перших став застосовувати експерименти на тваринах для вивчення механізму дії отрут і увійшов в історію науки як «батько російської токсикології». З 14 робіт, опублікованих їм за час перебування на кафедрі, 10 було присвячено токсикологічними проблем. У статті «Досвід застосування сучасних фізико-хімічних досліджень до вчення про отрути», яка вийшла в 1854 р в «Військово-медичному журналі», Е.В. Пелікан дав визначення поняттю «отрута», описав шляхи його можливого надходження в організм, механізми дії отрут залежно від їх хімічних властивостей, дав морфологічну характеристику змін в організмі і способів «метаморфоз» отрут в тілі людини.

Професор Є.В. Пелікан

У 1857 р кафедру прийняв Яків Олексійович Чистовіч, що став згодом (в 1871 р) начальником Академії. При ньому в 1865 р відбувся поділ єдиної кафедри на кафедру судової медицини і токсикології і кафедру гігієни та медичної поліції, а також формування першого судово-медичного відділення при госпіталі, призначеного, в тому числі, і для практичного навчання студентів Академії питань судової токсикології.

З 1865 по 1925 р викладання токсикології здійснювалося на кафедрі судової медицини з токсикологією. У цей період працями Івана Максимовича Сорокіна, який керував кафедрою з 1871 по 1891 р токсикологія з прикладного розділу судової медицини перетворилася в самостійну науку і навчальну дисципліну. Професор І.М. Сорокін вперше ввів практичні заняття з токсикології та демонстрації токсикологічних експериментів на лекціях, виконав переклад найбільш відомих посібників закордонних авторів, створив судово-токсикологічну лабораторію з широким застосуванням в ній фізіолого-фармакологічних методів, виховав цілу плеяду (16 докторів медицини) вітчизняних токсикологів, яка зіграла важливу роль в подальшому розвитку цього наукового напрямку.

Професор І.М. Сорокін

З 1898 по 1912 рік кафедрою судової медицини і токсикології керував Дмитро Петрович Косоротов - автор першого вітчизняного керівництва по токсикології російською мовою. Його «Короткий підручник токсикології для студентів», що вийшов 1902 р надалі витримав три перевидання і був переведений на кілька іноземних мов.

В кінці XIX - початку XX ст. проблеми токсикології стали сферою наукових досліджень і предметом викладання на кафедрах гігієни, терапії, фармакології, фізіології та ін. Роботи А.П. Доброславіна, Н.П. Кравкова, І.С. Тарханова, А.А. Ярошевського, М.М. Савицького сприяли становленню теоретичної та прикладної токсикології.

Потужним стимулом для розвитку токсикології послужило застосування хімічної зброї в Першій світовій війні. 22 квітня 1915 року, коли була проведена перша хімічна атака німців проти англо-французьких військ в Бельгії, прийнято вважати датою народження військової токсикології. Академія стала першим в світі установою, в якому військова токсикологія розглядалася як самостійна наукова і навчальна дисципліна.

Видатний внесок у становлення військової токсикології як науки вніс Григорій Віталійович Хлопин. На керованої ним кафедрі гігієни дослідження по протигазової захисту виконувалися В.Н. Верховський, В.А. Виноградовим-Волжінскім, І.І. Жуковим, Н.Д. Зелінським, Н.Т. Прокоф'євим і ін. Крім кафедри гігієни, проблеми протихімічного захисту активно розроблялися на кафедрах хімії, фармакології, військових і військово-санітарних дисциплін, патологічної анатомії, терапії та ін. (С.В. Анічков, Е.В. Олексіївський, А.А. Васильєв, В.І. Глінчіков, С.В. Лебедєв, Б.К. Леонардо, М.М. Савицький та ін.).

Професор Г.В. Хлопин

Питання токсикології в той період студенти Академії вивчали на кафедрах судової медицини з токсикологією, гігієни, хімії, фармакології та терапії. З 1925 по 1927 в Академії (переважно на кафедрах гігієни та фармакології) вперше була здійснена дворічна цілеспрямована підготовка десяти військових лікарів (В.В. Андрєєв, А.А. Глібович, А.Н. Григор'єв, Ю.В. Другов, Б.І. Предтеченський, В.М. Рожков та ін.) по медико-санітарним питань хімічної війни. Більшість з них в подальшому стали великими фахівцями, керівниками кафедр, лабораторій, а Юрій Васильович Другов став першим головним токсикологом РККА (МО СРСР).

Більшість з них в подальшому стали великими фахівцями, керівниками кафедр, лабораторій, а Юрій Васильович Другов став першим головним токсикологом РККА (МО СРСР)

Слухачі першої групи удосконалення лікарів по військовій токсикології (1925)

14 серпня 1931 року на підставі Постанови Реввійськради СРСР від 08.04.1931 в Академії була створена кафедра військово-хімічного справи, яку очолив брігврач Марк Наумович Лубоцкій. Кафедра складалася з чотирьох відділів - хімічного, токсикологічного, патологоанатомічного та гігієнічного, і розглядалася як науково-методичний центр, де працювали фахівці різного профілю, здатні найбільш повно представити характеристику хімічної зброї та захист від нього. За короткий період на кафедрі були організовані підготовка слухачів і проведення наукових досліджень з проблем хімічної зброї. У 1936 р М.Н. Лубоцкій був заарештований і розстріляний (реабілітований в 1955 р), а кафедра військово-хімічного справи була розформована. Замість неї було утворено дві нові кафедри: кафедра патології і терапії уражень отруйними речовинами і курс, а потім (в 1938 р) кафедра санітарно-хімічного захисту.

Брігврач М.Н. Лубоцкій

Начальником кафедри патології і терапії уражень отруйними речовинами (з 1944 р - кафедра токсикології з клінікою на 30 ліжок) був призначений професор Микола Миколайович Савицький, в подальшому - академік АМН СРСР, лауреат Сталінської премії, генерал-майор медичної служби. Він одним з перших описав клініку і патогенез уражень хлором, фосгеном, іпритом, запропонував клінічну класифікацію отруйних речовин, на підставі якої розробив і обгрунтував загальні принципи надання медичної допомоги при інтоксикаціях. У 1947-1955 рр. цією кафедрою і клінікою керував професор Борис Дмитрович Івановський.

цією кафедрою і клінікою керував професор Борис Дмитрович Івановський

Академік АМН СРСР професор М.М. Савицький

Начальником кафедри санітарно-хімічного захисту був призначений професор Володимир Олексійович Виноградов-Волжінскій. У 1942 р кафедру санітарно-хімічного захисту Академії, евакуйованої в Самарканд, очолив доцент Анатолій Миколайович Григор'єв, а начальником аналогічної кафедри в Московському філіалі Академії в 1943 р був призначений доцент Борис Іванович Предтеченський. Він же очолив об'єднану кафедру санітарно-хімічного захисту після реевакуацію Академії в Ленінград в 1944 р

Професор В.А. Виноградов-Волжінскій

У Військово-морської медичної академії кафедрою токсикології та санітарно-хімічного захисту з 1940 по 1952 р керував професор Володимир Матвійович Рожков, а з 1953 по 1955 р - доцент Олексій Васильович Смольников.

У наукових дослідженнях, що проводилися на цих кафедрах, було уточнено характер вражаючої дії бойових отруйних речовин, намічені шляхи створення протиотрут, вдосконалені методи виявлення отруйних речовин і способи дегазації, обгрунтована система захисту і надання допомоги ураженим. В результаті цього, вже з початку Другої світової війни в армію стали надходити нові засоби захисту від хімічної зброї: антидоти ціанідів - пропилнитрит і хромосмон, антидот люїзиту - унітіол, протидимна суміш, індивідуальні противохимические пакети ІПП-3, ІПП-5 і ІПП-6 , противохимическая сумка ПХС, шолом для поранених у голову ШР-1, індикаційні прилади ВІН (в полках) і ДІН (в дивізіях). В період Великої Вітчизняної війни багато співробітників цих кафедр стали армійськими і фронтовими токсикологами.

Поява ядерної зброї зажадало вивчення його вражаючої дії, патогенезу, клініки і терапії уражень, розробки способів і методів захисту. У зв'язку з цим, в 1953 р в Академії була створена кафедра бойових властивостей, вражаючої дії атомної зброї і протиатомного захисту, яку очолив доцент Леонід Іванович Белянин. У Військово-морської медичної академії аналогічної кафедрою керував професор Степан Сергійович Жихарєв. На цих кафедрах курсанти і слухачі Академії вивчали фізичні основи і бойові властивості ядерної зброї; біологічну дію іонізуючих випромінювань; патогенез, клініку, діагностику та лікування радіаційних уражень; медичне забезпечення військ в умовах застосування ядерної зброї.

В середині 50-х років стало очевидним, що поділ військової токсикології та військової радіології за різними кафедрам є штучним, так як заходи медичної служби, що проводяться в осередках застосування хімічної та ядерної зброї, мають багато спільного. У зв'язку з цим, в 1955 р на базі кафедри токсикології була створена кафедра військово-польової терапії, а на базі кафедри санітарно-хімічного захисту та кафедри бойових властивостей, вражаючої дії атомної зброї і протиатомного захисту - кафедра медичної захисту.

На кафедрі медичної захисту (з 1966 р - кафедра зброї масового ураження і захисту від нього) слухачі Академії вивчали характеристику вражаючої дії ядерної, хімічної і біологічної зброї, профілактику поразок, проблеми медичного захисту особового складу, захисту частин і установ медичної служби від зброї масового ураження. Керували цією кафедрою доценти Борис Іванович Предтеченський (1955-1958 рр.) І Леонід Іванович Белянин (1958-1962 рр.), Професор Равіль Гаріфовіч Імангулов (1962-1972 рр.) - визнані авторитети в області захисту від зброї масового ураження.

) - визнані авторитети в області захисту від зброї масового ураження

Доцент Б.І. Предтеченський

Предтеченський

Доцент Л.І. Белянин

Белянин

Професор Р.Г. Імангулов

У 1972 р в Академії створюється кафедра токсикології та медичного захисту (з 1988 р - кафедра військової токсикології та медичного захисту), до якої входили питання курсу токсикології та радіопатологіі кафедри військово-польової терапії, а також медичні розділи програми кафедри зброї масового ураження і захисту від нього.

З 1972 по 1986 р кафедрою токсикології та медичного захисту керував видатний радянський токсиколог Микола Васильович Саватеев - лауреат Державної премії СРСР, Заслужений працівник вищої школи РФ, творець і перший голова правління Ленінградського (Санкт-Петербурзького) наукового товариства токсикологів. Поряд з навчанням слухачів і курсантів академії, під його керівництвом на кафедрі проводилися дослідження по встановленню ролі ацетилхоліну в здійсненні вищої нервової діяльності, вивчалися механізми токсичної дії фосфорорганічних сполук, здійснювалося вишукали кошти антидотной терапії при інтоксикації цими сполуками. Під редакцією Н.В. Саватеева професорсько-викладацьким складом кафедри було підготовлено підручник «Військова токсикологія, радіологія та медичний захист», який вийшов у світ в 1978 р і був перевиданий в 1987 р

Саватеева професорсько-викладацьким складом кафедри було підготовлено підручник «Військова токсикологія, радіологія та медичний захист», який вийшов у світ в 1978 р і був перевиданий в 1987 р

Професор Н.В. Саватеев

У 1986-1996 рр. кафедру очолював Заслужений діяч науки РФ, академік РАМН Генріх Олександрович Софронов - в даний час віце-президент РАМН, голова Президії Північно-Західного відділення РАМН, директор Науково-дослідного інституту експериментальної медицини СЗО РАМН. Видатний вітчизняний токсиколог, вніс істотний внесок у з'ясування механізмів токсичної дії синаптичних отрут, в розробку токсикологічних проблем і екологічних наслідків хімічних катастроф, в вишукали кошти профілактики і терапії отруєнь токсичними хімічними речовинами. З огляду на високу значимість хімічного фактора в проблемі «Медицина катастроф» і необхідність підготовки з цих питань військових лікарів, на кафедрі в цей період була виконана велика робота по створенню нових навчальних матеріалів, підготовлений «Практикум з військової токсикології, радіобіології та медичного захисту» (1992) , проведено дві Всеукраїнські наукові конференції.

Академік РАМН професор Г.А. Софронов

З 1996 по 2006 р кафедрою керував Заслужений працівник вищої школи РФ, професор, генерал-майор медичної служби Сергій Олексійович Куценко, який систематизував курс і розробив сучасну програму підготовки лікарів по токсикології. Під його керівництвом колективом кафедри було підготовлено та видано підручник «Військова токсикологія, радіобіологія і медичний захист», рекомендований Навчально-методичним об'єднанням для студентів всіх медичних і фармацевтичних вузів Росії.

Під його керівництвом колективом кафедри було підготовлено та видано підручник «Військова токсикологія, радіобіологія і медичний захист», рекомендований Навчально-методичним об'єднанням для студентів всіх медичних і фармацевтичних вузів Росії

Професор С.А. Куценко

З 2007 року по теперішній час кафедрою керує професор, полковник медичної служби А.Н. Гребенюк. Під його керівництвом кафедра залишається провідним навчально-методичним центром країни, який здійснює керівництво та безпосередньо беруть участь у вирішенні найбільш актуальних проблем токсикології, радіобіології та медичного захисту в інтересах військової медицини. Співробітники кафедри брали участь в розробці, випробуваннях та впровадженні нового комплектно-табельного оснащення медичної служби, брали участь в роботах по дегазації і дезактивації забруднених районів, здійснювали медичне забезпечення екіпажів кораблів, які досліджували місця затоплення бойових отруйних речовин. Результатом виконаних на кафедрі наукових робіт є прийняття на оснащення медичної служби Збройних Сил РФ нових високоефективних медичних засобів індивідуального захисту, а також розробка цілого ряду методичних вказівок і рекомендацій, активно використовуються в практичній діяльності військових лікарів.

Важливим напрямком діяльності кафедри є участь в медико-санітарне забезпечення робіт зі зберігання та знищення хімічної зброї. На кафедрі здійснюється професійна перепідготовка та удосконалення лікарів об'єктів знищення хімічної зброї по токсикології, професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у роботі міжнародних інспекцій, в медичних оглядах персоналу і навчанні медичних працівників безпосередньо на об'єктах зберігання і знищення хімічної зброї, в рішенні наукових і методичних проблем, пов'язаних з цим процесом. Отриманий в ході цих робіт досвід реалізується в навчальному процесі.

Поряд з навчальною і науковою роботою, на кафедрі здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації: тільки за період з 1931 по 2012 р співробітниками кафедри було захищено 32 докторських і 97 кандидатських дисертацій, а 24 співробітника кафедри отримали вчене звання професора. Ще понад 100 дисертацій захистили зовнішні здобувачі кафедри, багато з яких очолювали і продовжують очолювати провідні науково-дослідні та лікувально-профілактичні центри нашої країни.

кандидатські дисертації

докторські дисертації