Лідська Елеонора Вікторівна

 1. біографія
 2. Основні статті
 3. Участь в конференціях в 2013-2015 рр.

біографія

Народилася 18 липня 1958 року в Бобруйську Могильовської обл. Білоруської РСР.

У 1983 р закінчила МГЗПІ за фахом педагогіка і психологія (дошкільна). У НДІ загальної та педагогічної психології АПН СРСР прийшла працювати в грудні 1981 року в лабораторію психології фізичного виховання школярів. Працюючи під керівництвом М.О.Мдівані, займалася проблемами розвитку самооцінки «фізичного Я» в шкільному віці, дослідженням формування та розвитку образу «тілесного Я» у дітей дошкільного віку.

У 1995 році разом з групою М.О.Мдівані перейшла в лабораторію екопсихології розвитку, де включилася в роботу по збору емпіричного матеріалу при вивченні різних аспектів взаємодії людини з інформаційною, освітньої та професійним середовищем. Є постійним членом оргкомітету всіх конференцій, що проводяться лабораторією.

В цілому Е.В. Лідська має 71 наукову публікацію, з них три в журналах зі списку ВАК і одна - зі списку Scopus.

1978 - 1983 рр. МГЗПІ за фахом педагогіка і психологія (дошкільна).

Основні статті

 1. Лідська, Е.В. Теле- і відео-переваги підлітків як критерій «агресивності» інформаційного середовища / Е.В.Лідская // 3-а російська конференція з екологічної психології. Матеріали конференції / За заг. ред. В.І.Панова і А.В.Іващенко. - М .: Изд-во РУДН, 2005. С.145-153.
 2. Лідська, Е.В. Уподобання підлітків як критерій оцінки «агресивності» теле- і відео-інформаційного середовища / Е.В.Лідская // Актуальнi проблеми псіхологiï. Збiрник наукових праць Iнституту псіхологiï iм.Г.С.Костюка АПН Украïні. / За ред. Максименка С.Д. - К .: «Мiленiум», 2005, Т.7, ВИП.5, ч.1. С.285-295.
 3. Панов, В.І. Рухова активність як системна детермінанта загального психічного розвитку дітей дошкільного віку / Г.П. Позднякова, Ш.Р. Хісамбеев, Е.В. Лідська // Системна організація і детермінація психіки [Кол. монографія] / Под ред. В.А.Барабанщікова. - М .: Изд-во ІП РАН, 2009. гл.17, с.396-419.
 4. Лідська, Е.В. Організаційне середовище нотаріуса / Е.В.Лідская // Професійна самосвідомість нотаріусів в сучасній соціальній середовищі / Науч.ред. М.О.Мдівані. М .: ФРПК, 2009. С.73-85.
 5. Мдивани, І.О. Метод інтерв'ю в екопсихологічної дослідженні професій (на прикладі праці нотаріусів) / М.О. Мдивани, О.Г. Носкова, Е. В. Лідська // екопсихологічної дослідження. Збірник Матеріалів 5-й Російської конференції з екологічної психології (Москва, 26-27 березня 2008 року) / Под ред. В.І.Панова. - М .: Психологічний інститут РАВ, 2009. - С. 255-276.
 6. Лідська, Е.В. Типи екопсихологічної взаємодій в професійному спілкуванні нотаріусів / Е.В.Лідская // V Міжнародна науково-практична конференція «Людина - освіта - професія», 6-8 липня 2009 року - М .: ПІ РАО, МГППУ 2009 - с.290 -295.
 7. Панов, В.І. Методика експериментального дослідження екологічної свідомості: розробка та апробація / В.І. Панов, М.О. Мдивани, Ш.Р.Хісамбеев, Е.В.Лідская // Російський науковий журнал 2010, №1 (14). С.64-78.
 8. Лідська, Е.В. Екопсихологічної взаємодії в соціальному розвитку дітей раннього віку / Е.В.Лідская // екопсихологічної дослідження-2: до 15-річчя лабораторії екопсихології розвитку: монографічний збірник / За ред. В.І.Панова. М .: УРАО «Психологічний інститут»; СПб .: Нестор-Історія, 2011. С.193-203.
 9. Панов, В.І. Принципи інтегра¬ціі основної та додаткової освіти, спо¬собствующіе розвитку креативності та потенційної обдарованості школярів / В.І. Панов, Е.В. Лідська // Монографія «Псіходідактіческіе основи розвитку креативних здібностей і потенційної обдарованості школярів» / В.І. Панов, Е.В. Лідська - Черногловка: ІНІМ РАО, 2011. - 3 д.а. [Електронний ресурс http://www.ushinskiy.ru/jspui ] Відкритий доступ.
 10. Панов, В.І. Екологічна свідомість: теорія, методологія, діагностика / Панов В.І., Мдивани М.О., Кодесс П.Б., Е.В. Лідська, Ш.Р. Хісамбеев // Психологічна діагностика. Тематичний випуск 2012, №1 - 126 с.
 11. Панов, В.І. Становлення суб'єктності дошкільника при оволодінні руховими навичками / Панов В.І., Г.П. Позднякова, Е.В. Лідська, Ш.Р. Хісамбеев // Сучасне дошкільну освіту. Теорія та практика. - 2013. №4. - С.60-69.
 12. Panov, VI The development of the questionnaire for investigation of ecological consciousness of townspeople in Russia (на англ .: Екологічна свідомість городян Росії) / VI Panov, MO Mdivani, Sh.R. Khisambeev, EV Lidskaya // V Congress of the Russian Psychological Society 14-18 February (Moscow, 2012) // Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 86, 10 October 2013, Pages 384-389.
 13. Лідська, Е.В. Особливості екопсихологічної свідомості в предшкольном і молодшому шкільному віці / Е.В. Лідська // Екопсихологія розвитку психіки людини на різних етапах онтогенезу: колективна монографія / за заг. ред. В. І. Панова, Ш. Р. Хісамбеева. - М .: ФГНУ «Психологічний інститут» РАО; СПб .: Нестор-Історія, 2013. - С. 305-321.
 14. Лідська, Е.В. Вікові особливості психологічних взаємодій в міжвидової групі «людина - домашня тварина» / Е.В.Лідская, В.І. Панов // Російський науковий журнал, 2013, №5. - С. 81-92.
 15. Лідська, Е.В. Собака в будинку людини: вікові аспекти взаємодії «людина - домашній собака» (рос.) (Собака в будинку людини: вікові аспекти взаємодій «людина - домашня собака») / Є.В. Лідська // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Житомир: "Вид-во ЖДУ ім. І. Франка ", 2014. - Том VІІ. Екологічна психологія. - Випуск 36.- С. 217-225.
 16. Мдивани, М.О. Розвиток суб'єктності у підлітків і старшокласників / М.О. Мдивани, Е.В. Лідська // Вісник РУДН. Серія: Психологія і педагогіка, 2014 року, №12. С.86-92.

Участь в конференціях в 2013-2015 рр.

 • Екологічна психологія (Інститут психології імені Г.С. Костюка, НАПН України., 2013). - заочно (совм. З В.І.Панов): Екологічна психологія - відповідь на екологічний виклик планети? (Укр.) - (Екологічна психологія - відповідь на екологічний виклик планети?)
 • Всеросійська наукова конференція «Еволюційна і порівняльна психологія в Росії: традиції і перспективи» (.21-22 листопада 2013 р Москва) .- виступ: Вікові аспекти взаємодії людини з тваринами.
 • Проблеми обдарованості в контексті сталого розвитку природи і суспільства. - ГБОУ ВПО «Самарська державна обласна академія (Наяновой), (Самара, 2014 року). - виступ (совм. З В.І.Пановим і Ш.Р.Хісамбеевим): екопсихологічної взаємодії в системі «обдарований учень - освітнє середовище»
 • Психологія спілкування і довіру (УРАО, Москва, 6-7 листопада 2014 г.) - виступ: Віковий аспект комунікативних взаємодій в міжвидової групі «людина - домашня собака»
 • Екологічна психологія (Інститут психології імені Г.С. Костюка, НАПН України., 2014 року). - заочно: Собака в будинку людини: вікові аспекти взаємодії «людина - домашній собака» (рос.) (Собака в будинку людини: вікові аспекти взаємодій «людина - домашня собака»).
 • 7-я Російська конференція з екологічної психології (28-29 вересня 2015 року, Москва). - член оргкомітету, виступ: Умови для виникнення суб'єкт-спільної взаємодії в професійному середовищі.

гранти

 • НАН України N 95-06-17732 (а): (1995-1997). Екопсихологія розвитку індивідуальності - виконавець.
 • НАН України №96-3-3г / 23 (г). Перша російська конференція з екологічної психології - виконавець.
 • НАН України №96-06-14014 (г) НАН України №96-06-14014 (г) Конференція «Образ в регуляції діяльності», присвяченій 90-річчю Д.А. Ошанина »- виконавець.
 • НАН України №98-06-10806 (а). Порівняльний аналіз ставлення до здоров'я та здорового способу життя у школярів з екологічно благополучних і неблагополучних районів - керівник.
 • НАН України №00-06-14019 (г). 2-а Російська конференція з екологічної психології - член оргкомітету.
 • НАН України №00-06-00209 (а) Екопсихологія як галузь психологічних досліджень - виконавець.
 • НАН України №03-06-00129 (а). Мікрокризу в навчанні і розвитку обдарованих дітей (екопсихологічної підхід) - виконавець.
 • НАН України № 06-06-00405 (а) Рухова активність як умова і фактор розвитку суб'єктності дітей дошкільного віку - виконавець.
 • НАН України №08-06-14067 (г) 5-я Російська конференція з екологічної психології керівник. - член оргкомітету.
 • НАН України №09-06-00629 (а) Екологічна свідомість і екологічність поведінки - виконавець.
 • НАН України №11-06-00735 (а). Дослідження психіки: гносеологічна, онтологічна і трансцендентальна парадигми - виконавець.
 • НАН України №12-06-14284 (г). 6-я Російська конференція з екологічної психології - член оргкомітету.
 • НАН України №14-06-16006 (д) - Екопсихологія: парадигмальний пошук. - виконавець
 • НАН України №14-06-00576 (а) - Становлення суб'єктності на різних етапах онтогенезу: екопсихологічної підхід. - виконавець
 • НАН України №15-06-14084 (г). 7-я Російська конференція з екологічної психології. - член оркомітету.

Основні публікації

Список наукових праць за п'ять років (2011-2015 рр.)

 1. Екопсихологічної дослідження-2: до 15-річчя лабораторії екопсихології розвитку: монографічний збірник / За ред. В.І.Панова. М .: УРАО «Психологічний інститут»; СПб .: Нестор-Історія, 2011. С.103-119.- 500 екз. ISBN 978-5-98187-638-7 (РИНЦ)
 2. Екопсихологічної дослідження-2: до 15-річчя лабораторії екопсихології розвитку: монографічний збірник / За ред. В.І.Панова. М .: УРАО «Психологічний інститут»; СПб .: Нестор-Історія, 2011. С.193-203.- 500 екз. РИНЦ
 3. 125 років Московському психологічному суспільству: Ювілейний збірник РПО: в 4хтомах. Том 2 / Відп. Ред. Богоявленська Д.Б., Зінченко Ю.П.- М .: МАКС Пресс. 2011. - С.68-69.- 500 екз.
 4. 125 років Московському психологічному суспільству: Ювілейний збірник РПО: в 4хтомах. Том 2 / Відп. Ред. Богоявленська Д.Б., Зінченко Ю.П.- М .: МАКС Пресс. 2011. - С.69-71.- 500 екз.
 5. Мала група як об'єкт і суб'єкт психологічного впливу: матеріали Всерос. Науч.конф. (З міжнародною участю). Курськ, 21-22 жовтня 2011 р Ч.2 / під общ.ред. А.С.Чернишева; Курск.гос.ун-т. - Курськ, 2011. - С. 62 - 71. - 200 екз.
 6. Актуальніпроблеміпсіхології: ЗбірнікнауковіхпрацьІнстітутупсіхологіїімені Г.С. Костюка НАПН України. - Житомир: "Вид-во ЖДУ ім. І. Франка ", 2011. - Том VІІ. Екологічнапсіхологія. - Випуск 26. -С. 359-372.
 7. Монографія «Псіходідактіческіе основи розвитку креативних здібностей і потенційної обдарованості школярів» / В.І. Панов, Е.В. Лідська - Черноголовка: ІНІМ РАО, 2011. - 3 д.а. [Електронний ресурс http://www.ushinskiy.ru/jspui ] Відкритий доступ.
 8. V З'їзд Загальноросійської громадської організації «Російське психологічне суспільство» (Москва, 14-18 лютого 2012 року). Наукові матеріали. Том III. С. 102.
 9. Вісник МДГУ ім.М.А.Шолохова. Серія «Соціально-екологічні технології», 2012 №1. С.38-50. - 200 екз. - Електронний ресурс: http://mggu-sh.ru/sites/default/files/verstka_1-12_ecolog.pdf . - Відкритий доступ РИНЦ
 10. Вісник МДГУ ім.М.А.Шолохова. Серія «Соціально-екологічні технології». - 2012. - №2. - С.51-65. - Електронний ресурс: http://mggu-sh.ru/sites/default/files/eco_2-12fin_0.pdf . (Відкритий доступ) РИНЦ
 11. 6-а Російська конференція з екологічної психології. Тези. (Москва, 25-26 жовтня 2012 року) / Наук. ред. М.О Мдивани. М .: ФГНУ «Психологічний інститут» РАО, 2012. - С.243-244.- 500 екз.
 12. 6-а Російська конференція з екологічної психології. Тези. (Москва, 25-26 жовтня 2012 року) / Наук. ред. М.О Мдивани. М .: ФГНУ «Психологічний інститут» РАО, 2012. - С.258-261.- 500 екз.
 13. Психологічна діагностика. Тематичний випуск 2012, №1 - 126 с. - 740 екз. ISSN 1991-3230
 14. Сучасне дошкільну освіту. Теорія та практика. - 2013. №4. - С.60-69. РИНЦ
 15. V Congress of the Russian Psychological Society 14-18 February (Moscow, 2012) // Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 86, 10 October 2013, Pages 384-389. РИНЦ, SCOPUS
 16. Актуальніпроблеміпсіхології: ЗбірнікнауковіхпрацьІнстітутупсіхологіїімені Г.С. Костюка НАПН України. - Житомир: "Вид-во ЖДУ ім. І. Франка ", 2013. - Том VІІ. Екологічнапсіхологія. - Випуск 33. -С.388-396.
 17. Екопсихологія розвитку психіки людини на різних етапах онтогенезу: колективна монографія / під общ.ред. В. І. Панова, Ш. Р. Хісамбеева. - М .: ФГНУ «Психологічний інститут» РАО; СПб .: Нестор-Історія, 2013. - С. 305-321. - 600 екз.
 18. Російський науковий журнал, 2013, №5. - С. 81-92. - 1200 екз. ISSN 1995-4417. РИНЦ, ВАК
 19. Всеросійська наукова конференція «Еволюційна і порівняльна психологія в Росії: традиції і перспективи» (.21-22 листопада 2013 р Москва). М .: изд-во ІП РАН, 2013. - 0,5 д.а. - С.241-248.
 20. Проблеми обдарованості в контексті сталого розвитку природи і суспільства / Відп. Ред.М.В.Наянова. - Самара: ТОВ "Офорт»: ГБОУ ВПО «Самарська державна обласна академія (Наяновой), 2014. - С.38-50. - 500 екз.
 21. Психологія спілкування і довіру: Збірник матеріалів міжнародної конференції УРАО, ПІ РАО, МГУ. - 6-7 листопада 2014 г. / Под ред. Т.П.Скріпкіной. М .: Університет РАО, 2014. - С. 219-221. http://www.hse.ru/data/2014/11/07/1103028682/psih_obsh_i_dov.pdf
 22. Актуальніпроблеміпсіхології: ЗбірнікнауковіхпрацьІнстітутупсіхологіїімені Г.С. Костюка НАПН України. - Житомир: "Вид-во ЖДУ ім. І. Франка ", 2014. - Том VІІ. Екологічнапсіхологія. - Випуск 36.- С. 217-225.
 23. Вісник РУДН. Серія: Психологія і педагогіка, 2014 року, №12. С.86-92.ISSN 1995-4417. РИНЦ, ВАК
 24. Теорія і практика на психолого-педагогоческата підготовка на фахівця в університету; Габрово (Болгарія) ЄКР-ПРЕС, 2015. - С. 284-286.- 500 екз.
 25. 7-я Російська конференція з екологічної психології (28-29 вересня 2015 року, Москва). Тези / відп. ред. М.О. Мдивани. М .: ФГБНУ «Психологічний інститут РАО»; СПб .: Нестор-Історія, 2015. С. 289-292. 500 прим. ISBN 978-5-4469-0689-5
 26. Сістемогенез навчальної та професійної діяльності. Частина II. Психологія навчальної діяльності та готовність до навчання. Психологія творчого мислення та комунікативної компетентності на основі сістемогенетіческого підходу. Психологічне консультування в навчальній і професійній діяльності: сістемогенетіческое напрямок. Сістемогенетіческій підхід до целеобразованию: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 жовтня 2015р., Г.Ярославль / під ред. проф. Ю.П. Поваренкова. - Ярославль: Видавництво ТОВ «Агентство Літера», 2015. - С.195-197. - 250 екз. http://yspu.org/images/f/f7%D1%8C_2..pdf . РИНЦ
Заочно (совм. З В.І.Панов): Екологічна психологія - відповідь на екологічний виклик планети?
Екологічна психологія - відповідь на екологічний виклик планети?